Bedömningsinstrument

Kartläggning av Tidsuppfattning, KaTid®, är ett material som är manual- och evidensbaserat och som kan användas för att identifiera nivå av tidsuppfattning och tidshantering.

Kartläggningsmaterialet består av:
– det objektiva instrumentet KaTid: frågepärm och manual
– frågeformulär som fångar tidshantering i vardagen: självskattning Tid-S, föräldraskattning Tid-F och närståendeskattning Tid-N.

Det som är unikt för KaTid är a) uppgifterna som mäter tidsupplevelse, aktiviteters varaktighet, det vill säga vad som tar lång eller kort tid att göra b) att KaTid också innefattar uppgifter om tidsorientering och tidsplanering, begrepp som definieras i ICF (WHO 2020) samt c) att KaTid mäter ett konstrukt, en förmåga – tidsuppfattning (1-5).

Detta material för Kartläggning av Tidsuppfattning; KaTid, har utvecklats och prövats i flera studier. KaTid skapades och prövades inledningsvis inom ramen för en D-uppsats med data från 61 sexåringar med typisk utveckling (11). KaTid-B är sedan prövad inom forskning på barn 5–10 år utan funktionshinder (n=144) (3, 4) och barn med funktionsnedsättningar som ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning (n=118). KaTid-U (Ung) är validerat med data från barn med typisk utveckling (n=140) 10-12 år (2) och 10-17 år. Validering för KaTid-Senior pågår, med preliminärt positiva resultat (14).

Det är en signifikant koppling mellan barnets resultat i KaTid och barnens vardagsfungerande i tidshantering (daily time management) vilket visar att det som mäts med KaTid har en tydlig koppling till barnets vardagsfungerande (4, 5).

I materialet ingår också en självskattning av autonomi, ett föräldraformulär Tid-F samt tillgång till en självskattning Tid-S för att skatta tidshantering i vardagen. Sammantaget visar resultaten att KaTid har goda psykometriska värden, Flera studier visar att även Tid-F och Tid-S har goda psykometriska värden (4, 12, 13).  I materialet ingår också ett formulär i Excel som kan omvandla råpoäng till skalpoäng. KaTid materialet har använts i flera RCT studier som påvisat att instrumenten kan mäta förändring (8-10). Tillsammans med annan information kan det utgöra en grund för planering och utvärdering av intervention.

Materialet finns i flera versioner utifrån ålder och funktionsvariation. Materialet köps i samband med att du går vår KaTid-kurs.

Kartläggningsmaterialet finns även tillgängligt på engelska. Översättning och prövning pågår för några av instrumenten på holländska, japanska, portugisiska och spanska.


Objektivt instrument för Kartläggning av Tidsuppfattning, KaTid, finns i följande versioner på svenska:
KaTid-Barn

Kartläggning av tidsuppfattning hos barn med utvecklingsålder 5-10 år, KaTid-B, version 19b.

KaTid-Ung

Kartläggning av tidsuppfattning hos ungdomar med utvecklingsålder 10-17 år, KaTid-U, version 19.

KaTid-Vuxen

Kartläggning av tidsuppfattning hos vuxna med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning, från 17 år, KaTid-Vux. Materialet är under prövning. Kontakta oss gärna för mer information.

KaTid-Senior

Kartläggning av tidsuppfattning hos vuxna och äldre med exempelvis demenssjukdom, KaTid-Äldre version 2. Ny version, KaTid-Senior, under arbete. Kontakta oss gärna för mer information.


Frågeformulär som fångar tidshantering i vardagen:
Tid-S

Tid-S finns i tre versioner:
Tid-S 10-17 år, självskattning
Tid-S Vuxen, självskattning
Tid-S Senior, självskattning

Tid-F

Tid-F finns i 3 versioner:
Tid-F 5-10 år, föräldraskattning
Tid-F 10-17 år, föräldraskattning
Tid-N, närståendeskattning


För att använda KaTid-materialet behöver du gå en KaTid-kurs.