Pågående forskningsprojekt

“Hantera Tid med Demenssjukdom/ Managing time with Dementia”- Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens.
Ett FORTE-finansierat projekt (Dnr 2017-00029) med Region Dalarna som forskningshuvudman och Gunnel Janeslätt som projektledare. Projektets konsortium omfattar samarbete med KIDS dvs KI & Danderyds sjukhus; Monika Löfgren PhD och Marika Möller PhD. På Högskolan Dalarna finns medforskare professor Kevin McKee, docent Lena Dahlberg och Johan Borg PhD. En doktorand: Ann-Christine Persson finns inom projektet. I Indien leder Professor Sebestina Anita Dsouza, Head of Department of Occupational Therapy, Manipul University, India det arbete som sker där. I Japan leds arbetet av Yuko Nishiura, PhD, OT(reg), medforskare Takenobu Inoue, professor at Research Institute och in Tokorozawa, Japan. (14)


Projektet “Stöd i Tid”
Prövar en ny metod för att facilitera utveckling av tidsuppfattning hos barn med individuell handlingsplan. Doktorand i projektet är leg. arbetsterapeut Sara Wallin Ahlström. Huvudhandledare är docent Lena Almqvist på Mälardalens högskola, bihandledare Gunnel Janeslätt, docent Catharina Gustavsson och Maria Harder PhD, Mälardalens högskola.


Prevention av oönskad graviditet och en väg till informerat val bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning – en intervention med samtalsstöd och Real-Care-Baby simulator.
En pilotstudie är genomförd och artikeln publicerad. En RCT startade 2018 för att pröva om användning av babysimulator tillsammans med ett nytt samtalsmaterial “Barn – vet jag vad det innebär” kan påverka attityder hos ungdomar i gymnasiesärskolan. Medel har beviljats av Regionala Forskningsrådet Örebro-Uppsala. I detta projekt samarbetar Gunnel Janeslätt med docent Margareta Larsson, docent, Berit Höglund Med dr., Eva Randell, Högskolan Dalarna, Patrik Arvidsson, Med dr., leg psykolog, Lydia Springer, leg psykolog och specialist samt Rose-Marie Berglund, speciallärare, Högbergsskolan Tierp. Allmänna arvsfonden har beviljat medel till FUB för projektet “Mitt vuxenliv-livskunskap” som är en fortsättning på forskningsprojektet. Nu ska delar av samtalsmaterialet, bland annat det om tid, vidareutvecklas. (16, 17)


“Ha Koll!”; Tidshantering och organisationsförmåga hos vuxna med funktionsnedsättning: svensk prövning av bedömnings- och interventionskoncept”.
Pilotstudie genomförd och publicerad. En RCT studie pågår. Projektledare är professor Marie Holmefur, Örebro universitet. Forskare i projektet är, utöver Gunnel Janeslätt, Patrik Arvidsson, Med dr., leg psykolog, Afsaneh Hayat Roshanay PhD, leg psykolog, Kajsa Lidström Holmqvist, Med. dr., och leg arbetsterapeut, Birgitta Wennberg Med. dr., och leg arbetsterapeut, Maria Wingren, doktorand vid Örebro universitet samt Clinical professor Suzanne White. (18, 19)
Knutet till detta projekt pågår också en studie om FöräldraTid, med en pågående intervjustudie “Tidshantering, organisationsförmåga, föräldrakompetens och föräldrastress hos vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. (20)


Ett nytt projekt ”Att ha koll på sin tid – prövning av instrument för att kartlägga tidsuppfattning och tidshantering hos vuxna med intellektuell  funktionsnedsättning projekt”
Har beviljats medel från CKFs Centrumråd: CKFUU-962831. Gunnel Janeslätt samarbetar med forskare i projektet HaKoll. Projektet bedrivs också i samarbete med forskare i Nederländerna; professor Xavier Moonen, professor Paula von Sterkenburg, Evelien van Wingerden, PhD samt doktorand Deborah van Elst, vid Amsterdam University. Syftet är att pröva och psykometriskt utvärdera ett instrument för Kartläggning av Tidsuppfattning (KaTid-Vux) samt självskattad tidshantering (Tid-S) för personer med lindrig eller måttlig IF.


Ytterligare ett samarbete med en forskargrupp vid Maastricht University, Nederländerna, pågår. Professor Petra Hurks, Christine Resch PhD och Esther Keulers PhD vill, tillsammans med Gunnel Janeslätt, normera KaTid-Youth 2.0 för användning i Nederländerna.


Har du frågor om våra forskningsprojekt, kontakta oss gärna!